Liên lạc

Hỏi đáp online

Lĩnh vực hỏi đáp

Tên công ty Liên lạc của công ty
Email của công ty
Tiêu đề
Nội dung hỏi đáp
mã bảo mật
Dewbell sẽ thông báo và hướng dẫn các nội dung sau trong việc thu thập và sử dụng thông tin của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo luật pháp có liên quan.

1. Mục đích sử dụng thu thập thông tin: Tiến hành tư vấn và tư vấn sản phẩm
2. Mục thu thập / sử dụng: Tên công ty / tổ chức, tên (tên người phụ trách), số điện thoại, email, nội dung tư vấn
3. Thời gian lưu giữ và sử dụng: 6 tháng sau khi kết thúc cuộc gọi hoặc tư vấn, xóa ngay lập tức khi yêu cầu xóa thông tin của nhà cung cấp.
4. Đảm nhận xử lý thông tin cá nhân:

개인정보취급방침에 대하여 모두 동의하십니까?